ВОС

ВОС-. Остар. Книж. Глаголна и именна представка в думи от църковнославянски и руски произход, по значение равна на въз-. Напр.: воскресявам, воскресение, воспитавам, воспитание, воспитател, воспрепятствувам, воставам, востание, восхищавам и др.

Списък на думите по буква