ВПЪ̀ХВАНЕ

ВПЪ̀ХВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от впъхвам и от впъхвам се.

Списък на думите по буква