ВРЀДНОСТ

ВРЀДНОСТ1, -тта̀, мн. -и, ж. 1. Само ед. Качество на вреден1. В книгата е показана несъстоятелността и вредността на възгледите, които принизяват или отричат значението на великите личности в историческото развитие.

2. Обикн. мн. Вредни вещества или вредни за здравето условия за работа в производството. Абсолютно неправилно е да се организира гимнастика в помещения, където въздухът е запрашен, има отровни газове или изпарения,.. За избягване на тези вредности най-добре е да се потърси съветът на съответната санепидстанция. Ив. Мангъров и др., ПГ, 10. Днес има основание да допуснем, че .. замърсяването на атмосферата с пушек от каменовъглени и петролни деривати, появата на някои вредности във връзка с начина на производство ..

оказват влияние върху разрастването на злокачествени тумори. Р. Райчев, НКД, 47.

ВРЀДНОСТ

ВРЀДНОСТ2, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Качество на вреден2, на способен, на сръчен; способност, сръчност. Самият ѝ отец ся радваше, като гледаше работата на дъщеря си, и я похваляваше за вредността ѝ. Х. Пашов и др., ЦП (побълг.), 9. Поетите и спасителите на романите го описват като человек от извънредна вредност. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 293.

ВРЀДНОСТ

ВРЀДНОСТ3, -тта̀, мн. -и, ж. Остар. Книж. 1. Стойност, цена. Най-новите статистици ни уверяват, че в днешньото време сяка година са изкопава злато и сребро във вредност от 500 милиона талира, и то било 2/3 злато, а 1/3 сребро. Знан., 1875, бр. 15, 240. Само в Англия в разстоянието на 10 години са са направиле нови пари във вредности от 47,534,929 фунта стерлинга. Знан., 1875, бр. 15, 240.

2. Само ед. Значение, важност, стойност. Не предпочитай външната светлост от вътрешната вредност на вещите. А. Кръстевич, ВПЖ (превод), 166-167. Добра развита памят е била потребна във всяко време,.. Вредността на знанията расте не от година на година, а от ден на ден. Превод, У, 1871, бр. 20, 310.

Списък на думите по буква