ВСЕКИДНЀВНО

ВСЕКИДНЀВНО нареч. 1. Всеки ден; ежедневно. Покрай лавката всекидневно минаваше и рейсовият автобус. От време на време профучаваха леки коли, джипове... Б. Несторов, АР, 187. — В работилниците на предприятието всекидневно се преработва много пресен зеленчук. ВН, 1958, бр. 2225, 1. Явявам се всекидневно при градината, даже дваж или триж през неделята ходя до езерото! Ив. Вазов, Съч. IХ, 107.

2. Постоянно, много често. Доскоро не му обръщах внимание: малко ли са свободните старци, които срещаме всекидневно по бакалниците и клубовете! Др. Асенов, СВ, 71.

3. С всеки изминат ден; от ден на ден. Клеопатра нарастваше благополучно под това нежно опекунство, приемаше лесно уроците от гимнастика и привързаността към господаря ѝ растеше всекидневно. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 36. Предишната интимност помежду им [баща ми и калфата] се рушеше всекидневно. Ст. Чилингиров, ХНН, 50.

Списък на думите по буква