ВСЕКОНЀЧНО

BCEКОНЀЧНО нареч. Остар. Книж. Изцяло, напълно, окончателно. В това време востана Йоан Палеолог на турците. Но они и него всеконечно победиха в лето господне 1383. Хр. Павлович, Ц, 59. Такожде са достойни за хуление някои бащи, които заборавят должността си, децата си като предадат на учителите всеконечно. Й. Стоянович, ДСС, 35.

— От рус. всеконечно.

Списък на думите по буква