ВСЕЛЀНСКИ

ВСЕЛЀНСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. 1. Който се отнася до вселена (в 1 и 2 знач.); световен, всемирен, космически. Директорът стоеше забъркан като пред вселенска катастрофа: да нападат така вулгарно прекрасната Германия в повереното му учреждение! О. Василев, ЖБ, 420. Беше много тихо,.. Едно вселенско спокойствие

бе обзело море и суша. Сл. Чернишев, ЛО, 31. Ето виж:/ с един скок / ний скачаме право в небето:/ ДОЛУ БОГ!/../ и от твоя престол / те запращаме мъртъв надолу / вдън вселенските бездни / безвездни, / железни — ДОЛУ БОГ! Г. Милев, С, 46-47.

2. Остар. Който се отнася до цялата Земя; световен, всемирен. — Светът види ли веднъж, че е сладък и приятен езикът ни, той ще го приеме със сѐ сърце, също тъй както са направили френците, та днес техният език е станал току-речи вселенски. Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 4, 4.

3. Църк. Епитет на гръцката патриаршия и гръцкия патриарх. На другия край на трапезата вселенският патриарх Йоаким спореше с .. патер Евгений за правата на католици и православни върху светите места, спор, който изглежда и Кримската война не беше разрешила. Ст. Дичев, ЗС I, 22-23. Когато вселенските патриархи захванале да купуват своето патриаршеско достойнство като беглик от високата порта и самият патриарх изгубил вече своето велико значение, и думата "вселенски" останала само празна титла. С, 1872, бр. 46, 363. Вселенска патриаршия. // Остар. Епитет на цар, светия, държава и др. за подчертаване на значението, влиянието, авторитета му. Асен покори под своята власт и двете Влахии и направи ги поданни: .. за което се и прослави най-много от другите царе и наименова се цар вселенски. Хр. Павлович, Ц, 45. Някои святители черковата е назвала вселенски според важностите на трудовете им. З. Петров и др., ЧБ (превод), 248. Китайците наричат своята държава небесна Империя, караказанците,.., по подражение тям наричат и те своята държава вселенска. Г, 1863, бр. 2, 10.

4. Рядко. Който се отнася до вселенска църква. Единната Източна църква не съществува, тя е разпокъсана на национални църкви, много повече от Западната, от католическата. Националните движения и националните интереси са победили вселенския принцип дори в самата църква. Т. Жечев, БВ, 107.

Вселенска църква (черква, черкова). Остар. Църк. 1.Християнската църковна институция преди разделянето ѝ на източноправославна и западна. Вселенската черква е изгубила своята цялост още тогава, когато биле разделени двете черкви, т.е. когато западната черква са отделила от православната. С, 1872, бр. 46, 363. 2. Източноправославната църква (за подчертаване на широкото ѝ влияние, обхват). Вярват ли тие, че вселенската черква, т. е. гръцката цариградска йерархия е света, непогрешима и целокупна? С, 1872, бр. 40, 313. "Вие — пишеше той [владиката] в писмото си до преспанската община, — вие, христолюбиви чада на вселенската църква, проявявате голяма ревност, похвални усилия и синовно усърдие." Д. Талев, ЖС, 132. Вселенски събори.Църк. Събори за разглеждане и решаване на основни въпроси с богословски, църковнополитически и дисциплинарен характер, в които са участвали представители на висшето духовенство на християнската църква, а след разделянето ѝ на източна и западна — само на католическата. Пастирите на църквата, за да прекъснат препирните и крамолите, зели да се събират на сговор. Така станали местни събори, .., и вселенски събори, на които дохождали пастири на църквата колкото се могло от всичка вселена. Д. Манчев, НН (превод), 149. Патриарх е реч гръцка, .. Нашата черква въвела е тая титла и дала на някои епископи още в V век, на четвъртий вселенски — халкидонски — събор. З. Петров и др., ЧБ (превод), 58.

Списък на думите по буква