ВСРЀД

ВСРЀД предл. и нареч. I. Предл. Сред. Всред широкия двор,.., се издигаше високо и право като стрела самотен кичест бор. Елин Пелин, Съч. III, 9. "Всички отиват, мислеше Игнатий, всеки има свое място; за тях животът е вън, за мене тука, всред тия стени, в килията на метоха"... Ст. Дичев, ЗС I, 87. Изкачвам се полека всред гъсталаци от лещак,.., из каменлива и залутана пътека. Ив. Вазов, Съч. XVII, 8. — Положението е много лошо... Вчера видях един мобилизиран колега в Тасос. Той ми каза, че дисциплината всред войниците вече не съществува. Д. Димов, Т, 523. Всред нощ хвана да клепе църква. Д. Манчов, БЕ II, 84. // Изсред, измежду. Всред воя на вятъра, всред камшичените удари на градушката той ясно отдели плисъка на пороен дъжд. М. Смилова, ДВ, 288.

II. Нареч. Остар. В средата, по средата. В светението на лучите Мария можа да забележи половината на стаята .. наконец съзря част от пъпеш, който ся намираше на една трапеза, положена всред, една стъклянка, пълна с вода, и една паница. Х. Пашов и др., ЦП (побълг.), 22. Прилепът, шипката и юрдечката ся наортачили да търгуват. Прилепът заел пари и вложил всред; шипката дрехи вложила. П. Р. Славейков, ЕБ (превод), 80. Туриха осла всред си и зеха да ся советоват дали било добро да ся повторително върнат в съкровище. БДн, 1857, бр. 8, 32. Владиката самси / тук служба служи.. / ../ Той пей на древността словата. / Богослужители подземат ги по ред / в олтар, от аналои, всред. / Не реч — един до друг елмаз се рони. К. Христов, ЧБ, 105-106. // Между другите. Тайнствените сановници на отоманската империя, докато мислеха, че османският крив меч .. ще уплаши сички тези европейски докторе на източния въпрос.., един глас, който мълчеше всред дотогаз, ревна от север. НБ, 1876, бр. 34, 131.

Списък на думите по буква