ВСТРАНЍ

ВСТРАНЍ нареч. 1. На място, което се намира вляво или вдясно от някого, нещо, от даден център; настрана, отстрани. Ниви имаше пред тях, зад тях, встрани. П. Вежинов, НС, 98. Встрани от пътя тихо шумоляха узрелите жълти жита. Сп. Кралевски, ВО, 132. Встрани от каменната ограда и доста надалечко сред поляната се виждаше една старовремска могила. Й. Йовков, ЧКГ, 58. // На известно неголямо разстояние, недалеч от някого, нещо. — А вие почакайте малко встрани. Ей там, на сянката закарайте колите — продължаваше да говори Моис. П. Спасов, ХлХ, 89. Масите бяха отрупани с гозби, шишета, чаши. Неколцина вече гуляеха там, а малко встрани седяха цигуларите. П. Здравков, НД, 79. Стоян пристигна в Ичме след обед и право на Свети Илия отиде .. Застана встрани от хорото и затърси с очи Калина. К. Петканов, П, 93.

2. По посока наляво или надясно от някого, нещо, от даден център; настрана. При един завой конят уплашен кривна встрани. Д. Марчевски, ДВ, 7. Внезапно насоченото встрани оръжие се извъртя към него. Ст. Дичев, ЗС I, 174. А Нонка сякаш не го виждаше напреде си. Едвам когато дойде при него, дигна очи, погледна го и се отби встрани, като че искаше да го отмине. И. Петров, НЛ, 204. През стъклата на прозорците се виждаха ресните на прибрани встрани скъпи пердета. Кр. Григоров, Р, 71. Оглеждам се встрани.

3. Прен. Обикн. с гл. оставам, стоя. Без връзка с някакво обществено явление, събитие; настрана, изолирано. Докато Александър разсъждаваше и все разсъждаваше някак встрани от живота, спокоен и пресметлив, Евлоги се втурна сред действителността като борец. А. Гуляшки, Л, 251. Никога не съм си поставял за цел да оставам встрани от здравата, прогресивна, реалистична линия на нашата поезия.

ЛФ, 1958, бр. 50, 2. При техните чести спорове тя стоеше встрани, не се бъркаше. △ Докато трая ревизията, той стоя встрани, не взе участие в разправиите с ревизорите.

4. Рядко. Откъм или по страничната част на нещо; отстрана. — Добре, качвайте се тогава, мулета такива! — .. А те това и чакаха. Мъчат се встрани да се покатерят в колата. П. Михайлов, ПЗ, 83.

Списък на думите по буква