ВТО̀РИ

ВТО̀РИ, -а, -о, мн. -и и (съкр. остар. и диал.) втор, -а, -о, мн. -и, числ. поредно. 1. Който следва, идва след първия в поредица от предмети или явления. И гръмна първата пушка. Гръма с гръм посрещна първият хълм и през дола с рев го предаде на втория, с ръмжение го поема третият. Ал. Константинов, Съч. I, 256. Матаке втори път почерпи и веселието още повече се засили. Й. Йовков, ВАХ, 37. Късно през пролетта Султана роди второто си дете. Д. Талев, ЖС, 98. Този, който вървеше втор, направи по-дълга крачка и нещо тихо пошушна на другаря си. П. Вежинов, НС, 197. Лион, .. чутовит днес от фабриките си, .. смята ся като втор град на Франца с повече от 200 хил. жителе. Ив. Богоров, КГ, 111. Ученик от втори клас. △ Сега е втората половина на март.Второ издание на книгата. △ Втори брак. Втора реколта. Втори етаж. Втора страница. ● Към име на владетел или висше духовно лице — за отличаване от предходния със същото име. Иван Асен Втори. Екатерина Втора. Папа Пий Втори. // Грам. За спрежение, склонение и др. — който има парадигма от форми, различна от формите на други думи от същата част на речта, подредена в науката след друга парадигма, определена като първа. Колко и какви глаголи има на пръво, второ и трете спряжение? ЦВ, 1856, бр. 317, 101.

2. Друг, подобен на първия. Що да видиш? Цял Сопот пламнал! Гори като цигарена книга. Ето ти втора Клисура... Ив. Вазов, Съч. IХ, 44. Пощенският чиновник, който преди петнадесетина години мечтаеше да стане втори Яворов, признаваше вече, че отдавна не се интересува от художествена литература. Г. Караславов, Избр. съч. II, 45. — Имам зер, като мойто вино надали ще има второ в Шумен. Ил. Блъсков, ПБ I, 64. // Който замества истинския. — Не бой се, клета душице. Ела при мене! .. Аз ще ти стана втора майчица. А. Каралийчев, ПС, 112. Най-много е стоял в България, прилегнала му на сърцето тая земя, обикнал я като второ отечество. Ив. Вазов, Съч. IХ, 128.

3. Който става, извършва се отново; повторен. Ако не бяха се наложили реорганизации в обединението, щеше да останеш в Мадрид втори мандат. В. Пламенов, ПА, 108. При второто отиване при Алкалай ние вече бяхме изоставили комплиментите и исканията ни звучаха твърде сурово. Най-после чорбаджията бе принуден да изгради трапезарията. М. Гръбчева, ВИН, 68. Малко нещо ли е това, да снемеш изведнаж от плещите си бремето на годините, да погребеш старостта си на операционната маса и да заживееш безгрижните дни на една втора младост, след като имаш вече жизнения опит на миналото? Св. Минков, БФ, 33. Законът се прие на второ четене.

4. Който не е основният, най-същественият или най-добрият; второстепенен. Идеята, че тоя господин можеше да им стане другар .., че щеше да остави него на втори план във вниманието на девойката .. го докарваше до полуда. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 24. Ази са трудя давно го настаня [Ботев] в Александрия за втори учител. АНГ I, 288. Второ качество цигари.

5. Като вмет. дума второ. Книж. При изброяване, изреждане в писмено или устно изложение — на следващото по ред място след първото; след това, после. — По вашите места има тук-таме по някоя кория, задържа влагата и вятъра, а при нас всичко е равно като тепсия. Това едно. Второ: ние сме ново стопанство, ново домакинство правим. А. Гуляшки, СВ, 308. Зараждането на българския туризъм се дължи главно на две причини: първо, на чуждото влияние, подражаване на напредналите народи и, второ, на чисто вътрешни подтици. П. Делирадев, В, 1.

6. Като същ. вторият м., втората ж., второ‑

то ср. Книж. Последният от двама души или споменати вече два предмета, две неща. Скоро след това от Враца дойдоха в Трявна Васил Кръстеняка и Димитър Бошнака да ме дирят и отведат във Враца за учител. Първият отдавна се е поминал, а вторият е още жив. П. Р. Славейков, БП II, V. Не се съмнявам, че утре ще дойдете на тържествата .. Първото, на което ви се изпращат входни билети, ще стане по 11 часа .. Второто е по 8 часа вечерта. Ив. Вазов, НПис., 21. втора ж. Мат. В съставно числ. Като знаменател на дроб — една част от нещо, разделено на две равни части. второ<то> ср. Разг. Готвено ядене, което се поднася след супата на обяд или вечеря обикновено в ресторант или в стол. Ако супата е тлъста, второто и третото .. се приемат с нежелание и храносмилането се затруднява. Л. Петров и др., БНК, 66.

Втора класа. Спец.; Втори клас. Остар.; Второ място. Остар. Категория на местата за пътуване в транспортно средство, като влак, кораб, самолет, която е с по-малко удобства или лукс от друга (първа класа). Калугерките, които се бяха качили на пристанището в Марсилия, седят една до друга на палубата на втора класа. Св. Минков, ДА, 39. За да не разносиш много пари, на парахода земи второ място. АНГ I, 411. Втора космическа скорост. Спец. Най-малката начална скорост, равна на 11,2 км в секунда, която е нужна на космическа ракета или друго тяло, за да преодолее земното притегляне и да излети в Космоса. Втора култура. Спец. Културно растение, което се засява след прибиране на добива, плодовете на друго, когато площта се освобождава. От планираните 1000 дка царевица за фураж не е засят нито един декар .. Общо беше заключението, че непосетите втори култури едва ли ще поникнат. Ст, 1968, бр. 1169, 1. Втора майка. Втора съпруга на бащата, която не е родна майка на неговото дете; мащеха. Втора палатализация. Фон. Промяна на задноезичните съгласни г, к, х в з, ц, с, която е ставала в праславянския език пред ý и пред и от дифтонг oi. Втора ръка. Сел.-стоп. За тютюн и др. — набран при повторно бране. Втора световна война. Истор. Световната война, започната в 1939 г. от Германия, Италия и Япония и завършила в 1945 г. с пълния им разгром. Втора сигнална система. Физиол. Думите като качествено нова форма на висшата нервна дейност, свойствена само за човека, които пораждат в мозъка понятията (обобщен резултат от първите сигнали — възприятията и представите), без непосредствено въздействие на обективната действителност. Втора тръба. Остар. Второ пришествие. Покойници, вий в други полк минахте, / де няма отпуск, ни зов за борба, / вий братски се прегърнахте, легнахте / и "Лека нощ!" навеки си казахте — / до втората тръба. Ив. Вазов, Съч. II, 169. Втора употреба. За стока — който вече е използван от друг собственик и се препродава, който не е нов. Бяха премахнати митата при вноса на евроавтомобили, независимо дали са нови или втора употреба. ДТ, 1998, бр. 9, 8. Дрехи втора употреба. Телевизор втора употреба. Втора цигулка. Муз. Една или няколко цигулки, които свирят отделна партия в музикалната творба и допълват водещата мелодия. Втора черква. Разг. Тържествена служба в православната църква в празничен ден, която започва непосредствено след утренната; литургия. Камбаната на "Свети крал" биеше вече за втора черква. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 125. Втори баща. Втори съпруг на майката, който не е същински баща на нейното дете; пастрок. Втори братовчеди. Синове или синове и дъщери на първи братовчеди или на първи братовчедки. Втори братовчедки. Дъщери на първи братовчеди или на първи братовчедки. Втори глас. Муз. Във вокален ансамбъл — един певец или група певци, които изпълняват в музикална творба отделна партия и допълват водещата мелодия. Втори интернационал. Полит. Международно обединение на социалдемократическите партии (1889-1914), което се разпада поради засилени опортюнистически тенденции. Втори петли. Диал. 1. Петлите, които пеят повторно рано преди съмване. Вторите петли пропяха и млъкнаха — настъпи мъртвата тишина преди наближаването на утрото. П. Славински, ПЗ, 115. 2. Само нечленувано. Времето рано преди съмване, когато пеят тези петли. А в ума му се въртяха чудни .. нови и немислени дотогава мисли. А и Райка до втори петли не заспа. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 29. Втори филиз. Бот. Филиз на дърво или храст, който се образува към края на лятото. Второ българско царство; втора българска държава. Истор. Възобновената през 1186 г. самостоятелна българска държава, освободена от византийското владичество след въстанието на Асен и Петър. През времето на втората българска държава той [гр. Никопол] е един от важните български укрепени центрове. Ст. Михайлов, БС, 125. Второ Възкресение. Църк. Службата, която се извършва на Великден през деня. Днеска в светлое Христово Воскресение, ненадано па дойдоха сто души войни в училището и напълниха училище и по черквата, когато правихме Второто Възкресение. АНГ I, 599. Второ коляно. Разг.; Втори пояс. Диал. Родствена връзка между първи братовчеди; второ поколение. — Слава Богу, аз имах твърде малко роднини и никого по-ближен от втори пояс. ССГ (превод), 142. Второ направление. В периода на социалистическото стопанство в България (1944-1989) — капиталистическа страна, обикн. западна, като търговски партньор. Светлините изсивяха и двамата път‑

ници .. запалиха по цигара .. Виждаше ги за пръв път, но професионалният му нюх, по-скоро призвание и интуиция, говореха недвусмислено, че това са външни търговци по второ направление. М. Иванов, КБВ, 4-5. На чаша концентрат от второ направление ще дойде [неговият познат]... Г. Друмев, УКР, 6. Второ пришествие. Според християнското учение — повторно идване на Христос на земята, когато всички мъртви ще възкръснат. — За възкресението на мъртвите — повтори замислено Йоан Александър и си повдигна очите от редовете. — Кога ли ще стане то? — На второ пришествие според писанието — намеси се убедено отец Филип. Ст. Загорчинов, ДП, 371. До второ нареждане (разпореждане). Канц. Докато последва ново разпореждане. — Номератор, предайте на всички: никакво излизане до второ нареждане. Цв. Чалъков, ЗИК, 19. Цената на хляба от 1 август, до второ разпореждане, е. БД, 1909, бр. 21, 2. Една втора. Мат. Половина. Той взе една втора от наследството. Лост от втори род. Физ. Вид лост, при който опората е в единия край, а не в центъра (както е при лост от първи род). <От> второ поколение. Техн. За техническо съоръжение, обикн. електронно — който е изработен на нови, по-съвършени принципи, различни от използваните при първите образци на същата техника. Роботите от второ поколение са снабдени с електронно-изчислителни устройства и са приспособими — променят поведението си в зависимост от изменията в околната среда. РД, 1978, бр. 334, 4.

> Втора класа. От по-долно, по-ниско качество, по-долнокачествен. — Къде е председателят ви, дядо? — .. — А бе той тука при назе по-рядко идва, ние сме втора класа говедари. Хе там е първата класа! — изви глава дядо Кръстьо към новия обор. — Там по̀ се обажда къде ходи... Ст. Даскалов, СЛ, 288. Втора природа. Книж. Дълбоко вкоренена характерна черта у човека, придобита по-късно. Изпълняваш своята задача, но следиш реакциите на другите. Това ни е станало втора природа. Тр, 1981, бр. 247, 3. Навикът е втора природа. Погов. Втори път се родих; живея втори живот. Разг. Употребява се, когато някой след някакви премеждия, несгоди, големи неприятности се оправи, окаже се в много благоприятна и приятна обстановка, която връща силите му и желанието за живот. Ходил той [Ботев] по всичките вирища и водопадчета на Тунджа, ловил раци, търсил риба, къпал се, .. пял, викал и декламирал, с една реч — родил се втори път. З. Стоянов, ХБ, 58. — Данаилов, бихте ли ми сипали една доза .. етилов алкохол и да я разредите със сок .. — В седем часа сутринта! Имам повод, ние с вас живеем втори живот. Трябва да го полеем. Г. Данаилов, ДС, 170. Второ аз. Разг. Изключително близък човек, с когото се постига пълно разбирателство, пълно сходство, споделя се всичко и под. По-лесно е .. да се превъплотиш в образа на преуспяващия и да станеш негово второ аз. А. Гуляшки, ДМС, 129. До второ пришествие, чакам и др. Разг.; До втора<та> тръба, чакам и др. Рядко. Безкрайно дълго, неопределено дълго време (чакам и др.). (По библейското предание, че второто пришествие ще се възвести от тръбни звукове). — Като идеш в Кратово, .., отбий се у златарина Димитраки и му кажи, че си искам парите. Да ми изплати главницата с горницата. Той да не смята, че ще го чакам до второ пришествие. А. Каралийчев, ПГ, 117. Работеха вече четвърта седмица — Неделникът беше цяла тухла изписани листове .. Добри бе започнал да преписва на чисто първите му страници, а старият току подхващаше някоя от тях и пак я нашарваше от горе до долу за ужас на преписвача. — Така не ще свършим до втора тръба, отче! — обаждаше се понякога Добри. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 363. На втори план. Книж.; На втора линия. Книж.; На втор план. Простонар. С гл. съм, минавам, стоя, измествам и др. Извън основното внимание, основните грижи, след първостепенните задачи, неща, лица и др. Средоточните лица в действието са три .. До тях на втори план приемат участие още толкова лица. К. Величков, ПССъч. VIII, 168. Засягайки дейността на английското правителство, която има за цел да измести обсъждането на острия въпрос .. на втор план, влиятелният английски в. "Таймс" подчертава, че това не е така просто. ВН, 1960, бр. 2704, 1. По нивите. Тук овощната култура е второстепенна, тя стои на втора линия, а главната култура е някое земледелческо растение. Гр, 1906, бр. 8, 116. От (през, чрез) втора ръка. Разг. 1. За сведения, новини и под. — който не е получен непосредствено, направо от източника. И ето, на гости у този простак поканиха и главния прокурор. Най-противно и обидно беше това, че поканата беше, тъй да се каже, чрез втора ръка. Обади му се по телефона Хаваджиев. Г. Караславов, Т, 5. 2. Не непосредствено, не направо от източника; косвено. През втора и трета ръка Гроздан научаваше за заканите на Пинтата и се преструваше на нехаен и смел. Г. Караславов, ОХ II, 131. <От> втора ръка. Разг. 1. За човек — който е по-низш по произход или с по-ниско обществено положение. Както на всички заседания, откак съдеха Джингиби, така и сега пейките бяха изпълнени с разнородна публика. Най-отпред седяха първенците: .. По-назад, чак до дъното на залата, седяха хора от втора и трета ръка. Ст. Дичев, ЗС II, 773-774. 2. Обикн. за човек — който няма достатъчно авторитет, значение и др. качества, които се ценят. В службата от няколко седмици работеше нов

колега — мълчалив, сърдит на целия свят .. Ергенче втора ръка, казваха клюкарките. Л. Петков, ГЦ, 85. По втория начин. Разг. Не по общоприетия ред, а чрез връзки и познати. Знае той, например, че началникът използува служебната кола за лични нужди и че води балдъзата си (!?) на минерални бани чак в Бургас, че всячески се облагодетелствува за сметка на държавата, че гради вила с получени по втория начин материали. П. Незнакомов, АБМ, 36. Петкан Мечков стана и почна да се разхожда назад-напред. — И там [в театралното училище] всичко става по втория начин. Не се гледа способността на детето, а положението на баща му. И. Петров, ПР, 139. Свиря втора цигулка. Разг. Имам второстепенно значение.

Списък на думите по буква