ВТО̀РНИЧЕН

ВТО̀РНИЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни. Прил. от вторник; вторнишки. Вторничен пазар.

Вторничен ден. Разг. Във вторник. Пазарът тука става обикновено вторничен ден.

Списък на думите по буква