ГАЗИФЀР

ГАЗИФЀР м. Техн. Уред за получаване на газ1.

— Фр. gazifère.

Списък на думите по буква