ГАЗИФИКА̀ЦИЯ

ГАЗИФИКА̀ЦИЯ ж. Техн. 1. Получаване на изкуствени газови горива от твърди или течни горива или на природен газ за битови и производствени нужди.

2. Снабдяване със специална инсталация за използване на газово гориво за производствени или битови нужди; газифициране.

Подземна газификация. Техн. Получаване на газово гориво от въглища в самото им находище.

— От фр. gaz + лат. facio 'правя' през рус. газификация.

Списък на думите по буква