ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ, мн. няма, ср. Техн. 1. Система от тръби, тръбна арматура и др., чрез която се разпределя и отвежда газ или газова смес до консуматорите.

2. Система в двигател с вътрешно горене, която осигурява напълването на цилиндрите с прясна горивна смес или въздух и отстраняването на изгорелите газове.

Списък на думите по буква