ГА̀ЙКА

ГА̀ЙКА ж. 1. Многостенна метална пластинка със спирално нарязан отвор в средата, с която се завинтва винт, болт и под. Понякога Слав духаше с широкия мях, а понякога .. помагаше и при коването, .., при завинтването и отвинтването на гайки. Г. Караславов, ОХ I, 251. Няколко купчинки с непотребни винтове, гайки и най-различни други части заемаха централната част на масата. П. Проданов, С, 6. Дълго време двамата братя мислиха с какво да развъртят гайките [на релсите]. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 24. Съгледа грамадната гайка, която задържа маховика към оста. М. Грубешлиева, ПИУ, 89. Квадратна гайка. Шестостенна гайка.

2. Техн. Куха метална машинна част с вътрешна резба, в която се движи съответен винт, служеща за превръщане на кръгово движение в постъпателно.

3. Малка халка от плат, кожа или под., в която се вкарва нещо (колан, копче). Али въздъхна леко, пъхна камшика в кожените гайки и загледа безцелно в двора. Ст. Даскалов, МЧ, 7. Жена му донесе бръснача и каиша, на който го заглаждаше. Той закачи гайката на гвоздея, забит до мивката, и взе четката. Ем. Станев, ИК III и IV, 440.

◊ Навивам / навия гайките. Разг. Върша нещо постепенно, без да бързам, обикн. при постигането на някаква цел. Разбира се, първата му работа беше да прибере парите ни — и при това методично, без да ни дразни. На мене той не обръщаше никакво внимание, но що се отнася до другите, той съвсем лекичко навиваше гайките — явно се страхуваше да не мине границите на търпението. П. Вежинов, ЗНН, 86. Отпускам / отпусна гайките (гайката). Разг. Намалявам напрежението в някаква работа. — Три месеца през пролетта разпуснах половината хора от цеха поради липса на суровини. А от мене искат продукция, и то за

износ. Ще работят не, ами хоро ще играят! Нека мине Нова година, ще поотпусна гайката, ама сега не може. Р. Михайлов, ПН, 167.

— Рус. гайка.

Списък на думите по буква