ГАЙРЀТ

ГАЙРЀТ м. Простонар. 1. Търпение. Макар и толкоз далеч, все пак дирите на Апостола са намерени. най-после той ще бъде отърван от агарянците .. Още малко... още малко гайрет!... Д. Немиров, Б, 170. — Лошо те соних бабин! Лошо — со чалма. Ама гайрет! Хр. Смирненски, Съч. III, 158.

2. Старание, усилие да се понасят несгоди или страдания. — Фъркай, коньо, колко можеш, / да избегнем .. / ние тука ке погинеме .. / — Фъркай коне, гайрет чини! Нар. пес., СбНУ Х, 89. — Хайде, хайде гайрет да учиниме, / да излезнеме на чука висока, / тамо че росни китки да набереме / и че почиваме. Нар. пес., СбНУ XLIII, 90.

— От араб. през тур. gayret. — Друга форма: кайрѐт.

Списък на думите по буква