ГАЛВАНОТЀХНИКА

ГАЛВАНОТЀХНИКА ж. Техн. Дял от приложната електрохимия, който обхваща галванопластиката и галваностегията.

Списък на думите по буква