ГАЛО̀П

ГАЛО̀П м. 1. Обикн. с предл. в. Бърз конски скокообразен бяг, като в зависимост от дължината на крачката се различават три вида: къс, обикновен и бърз (кариер), при който се чуват три такта (удара). Конете препускат още въздържано и тежко, но изведнъж леко и плавно се понасят в галоп. Й. Йовков, Разк. I, 149. Охранено и нетърпеливо, кончето потегли двуколката през селото в лек раван, а като излезе на шосето за града, впусна се в галоп. Д. Ангелов, ЖС, 159. Той не се доизказа, пришпори коня, който, стреснат, подскочи на задните си крака, оголи зъби, предъвка железния мундщук и литна в див галоп по хребета край границата. Д. Кисьов, Щ, 146. Лунната ивица изгасна в сенките на коня и ездача. След секунда-две пак светна и галопът се отдалечи. Д. Вълев, Ж, 79. // Разш. Бърз бяг на животно. Сред високите треви, хей там в далечината, се гонеха в тромав галоп стадо жирафи. П. Бобев, ГЕ, 65. Магарето излезе благоразумно, заситни, после се хвърли в галоп и аз отново взех предни‑

на. Г. Белев, ПЕМ, 106. Мечката стъпва едновременно ту на двата леви, ту на двата десни крака .. Това обаче не пречи на мечката да е ловка и да тича продължително в силен галоп. П. Петков, СП, 55. Когато групата навлезе в гората, слонът вече препускаше в галоп. Гр. Угаров, ПСЗ, 295.

2. Обикн. с предл. в. Ход на ездач, чийто кон е в такъв бяг. По дългия път към Борово буйно препускаше в галоп, възседнал на дребен кон, млад селянин. Кр. Велков, СБ, 99. Видяхме из лозята, че една група конници препускаха в галоп. Ив. Вазов, Съч. ХII, 171. — А-хаа! .. — Затова Гената одеве замина на галоп за града... — С кон ли беше? — Да не хукне пеш... Г. Караславов, Избр. съч. I, 187.

3. Прен. Обикн. с предл. в. Бързо, стремително движение. Направи ми силно впечатление, че изобщо посетителите в изложбите много бързат и в галоп разглеждат картините. Г. Белев, КВА, 252. Не беше лесно за партизаните да изкачват в галоп високия връх и едва жадно поели глътка свеж планински въздух, да чуят тихата команда на своя командир: — Към дерето, бегом-марш! Х. Русев, ПС, 213. Обр. И пак се връщаше той към тази безумна мисъл за жена си, но сега мислите му препускаха в галоп, не можеха да се съберат в една точка. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 459.

4. Старинен бален танц с бързо, стремително темпо, разпространен в Европа през 19 в. На бала тази вечер се игра галоп. // Музиката на този танц. Оркестърът засвири галоп.

5. Като нареч. В галоп (в 1, 2 и 3 знач.). Сега от кладенеца на дама конят трябваше да препуска галоп. Й. Йовков, АМГ, 115. По светлината .. и от блясъка на пожълтелите храсти и дръвчета Савата разбра, че е позакъснял и препускаше галоп с чичовия си кон. Ем. Коралов, МВ, 13. Той [полицейският] яхна коня си, завъртя го и препусна галоп. Г. Караславов, СИ, 288. Мина галоп из залите на музея.

— Фр. galop през рус. галоп.

Списък на думите по буква