ГАЛО̀ШЧЕ

ГАЛО̀ШЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от галош; галошка. Параскева изула малкото си спретнато галошче и обула спортната обувка. Й. Попов, БНО, 109.

Списък на думите по буква