ГАМЀТА

ГАМЀТА ж. Физиол. Полова клетка у растенията и животните, която участва при оплождането.

— От гр. γαμέτης 'съпруг'.

Списък на думите по буква