ГА̀РВАНОВ

ГА̀РВАНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на гарван1. Чорлава русокоса палавка, тя умееше .. да се катери по най-тънките връхчета, за да смъква гарвановите гнезда. О. Василев, ЖБ, 42. В една гъста шума .. имаше недно гарваново гнездо въз едно високо дърво. Кр. Пишурка, К, 83. Пилци пищат, пилци гарванови. Нар. пес., СбБрМ, 132. Гарваново крило.

2. Прен. За коса, очи, вежди, мустаци — който е много черен и лъскав. Много красива беше Фатме. Лицето ѝ наистина беше чисто и бяло като мляко, с черни гарванови коси, с тънки като пиявици вежди. Б. Несторов, СР, 8. Гъстите вежди под острата гарванова коса се сключиха. В. Андреев, ПР, 90. Белите му зъби лъщяха под черните му гарванови мустаци. В. Геновска, СГ, 452.

Списък на думите по буква