ГАСТРИЛО̀ГИЯ

ГАСТРИЛО̀ГИЯ ж. Рядко. Говорене с глас, който идва като че ли от корема.

— От гр. γαστήρ 'стомах' + ‑логия.

Списък на думите по буква