ГЀЙЗЕР

ГЀЙЗЕР м. 1. Геогр. Извор, от който периодично избликва гореща водна струя и пара на голяма височина. Видяхме един голям стълб пара да се издига нагоре с неописуема сила. След това последваха огромни водни струи ..: със страшен рев те се откъсваха от гърлото и се издигаха на голяма височина. Те не успяваха още да паднат на земята, а гейзерът изхвърляше с още по-оглушителен шум нови водни стълбове. С. Кюпрюбашиев, И, 35. Експедицията на Горюнов успява да открие земята на Санников .. Нейният умерен климат се дължи на многобройните топли гейзери и пръстени планини, с които е заградена. С, 1952, кн. 12, 175.

2. Прен. Силна струя вода или стълб от пръст, камъни и под., изхвърлени на голяма височина, обикн. от взрив. Близо до парахода се издига висок стълб от пяна .. Пред тая черна завеса още по-ясно блеснаха белите стълбове на нови гейзери, издигнати от нови бомби. Й. Йовков, Разк. II, 26. Няколко взрива изхвърлят гейзери от дребни и едри каменни парчета. Г. Караславов, ПМ, 20. Снарядите се изсипаха така гъсто, че се видя ясно как българските бойци се приземват и пълзят между тежките гейзери пръст. П. Вежинов, ЗЧР, 202-204. Изригна гейзер от огън и железни късове. Д. Спространов, С, 347.

— Исл. geyser през рус. гейзер и нем. Geysir.

Списък на думите по буква