ГЕНЕРА̀ТОРЕН

ГЕНЕРА̀ТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Техн. Прил. от генератор. В металургичните заводи се използуват генераторни станции за горещ газ и станции за студен очистен газ. К. Дойчев, МП (превод), 827. Генераторно напрежение. Генераторен цех.

Генераторен газ. Техн. Вид газообразно гориво, получавано от твърди или течни горива чрез непълното им окисляване с въздух, кислород или водни пари в специални генератори, което се използва като моторно и индустриално гориво, за битови нужди и пр.; газгенераторен газ. В металургичните заводи като газообразно топливо се използува високопещен, .. и генераторен газ. К. Дойчев, МП (превод), 822.

Списък на думите по буква