ГЕНЕТЍЧЕН

ГЕНЕТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Биол. Който се отнася до произхода, селекционирането и развитието на биологичните видове и до техните особености и наследственост; генетически. Изтъкнатият наш учен академик Христо Даскалов, който създаде редица ценни сортове домати, се зае с изучаването на стадийните и генетични изменения при зеленчукови култури. Д. Георгиев и др., ХР, 10. В своята структура тези молекули носят фиксирани точните генетични (наследствени) планове за възпроизвеждането и изграждането на организмите. Ц. Цанев и др., ЧП, 13. Генетични особености. Генетично разнообразие.

2. Който се отнася до генетика. Генетичните изследвания върху броя и формата на хромозомите на видовете — двойници показаха, че индивидите на тези видове имат различен брой хромозоми. Биол. IХ кл, 8.

3. Прен. Който се отнася до произхода, генезиса на нещо; генетически. Посочи се генетичната връзка между Шопеновата хроматика, хармонията на "Тристан и Изолда" и тези на "Пелеас и Мелизанда" от Дебюси и Шойнберга. Р, 1926, бр. 205, 1. Ако в научно-техническо отношение киното при своя генезис преодоля статичността на фотографията, то телевизията в генетичен план отговори на по-друга обществена потребност. НК, 1970, бр. 52, 7. Генетичен метод на изследване. // Който е свързан по произход; родствен. Тази.. група съединения [белтъчините] стои също в генетична връзка с органичните киселини. Хим. VII кл, 1950, 136.

Генетичен код. Биол. Система за записване на генетичната информация в молекулите на нуклеиновите киселини, като определена последователност на техни съставни елементи. Смехът е заложен в самия ти генетичен код. Там, където е живецът на човешкото съществуване. Смехът е твоята родова отлика. Бл. Димитрова, Лав., 231-232. Генетичен зоофонд. Биол. Генетичен фонд от животни. Тя [криптозоологията] събира данни от предания, .. , от разни изображения и други доказателства за съществуването в миналото или днес на видове животни, които още не са вписани в инвентара на живия генетичен зоофонд. ВН, 1978, бр. 191, 4. Генетичен фонд. Биол. 1. Съвкупност от информацията за наследствеността, която се съдържа в генетичните структури на организмите на дадена територия или на цялата планета; генфонд. 2. Съв‑

купност от биологичните видове на дадена територия или по цялата Земя; генфонд. Генетична информация. Биол. Наследствени особености на организма, записани в молекулата на неговата ДНК, които определят състава, строежа и обмяната на веществата му и се предават на поколенията. Много важен проблем пред биологията е да се вникне по-задълбочено в същността на явлението живот, да се разкрият и управляват механизмите на наследствеността и предаване на генетичната информация от родителите на потомството. Биол. IХ кл, 5.

Списък на думите по буква