ГЕОБОТА̀НИКА

ГЕОБОТА̀НИКА, мн. няма, ж. 1. Само ед. Дял от ботаниката, който изучава разпространението на растителността и разпределението на растителните групи по земята и влиянието на природните условия (релеф, климат, почва) върху особеностите и развитието им; фитоценология. // Този дял от ботаниката като учебен предмет.

2. Разг. Учебник по този предмет.

Списък на думите по буква