ГЕОГРА̀ФСКИ

ГЕОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до география (в 1, 2 и 3 знач.) и до географ; географичен. Някога, .., преди да се извършат големите географски открития, по картите на далечните земи можели да се видят бели места с надпис "терра инкогнита" — непозната земя. Св. Славчев, ЖББ, 56. Географски институт. Географско дружество. Географски конгрес. Географска експедиция.

2. Който се отнася до разположението или мястото на нещо върху земната повърхност. Доста се учудих, че у нас могат да виреят растения, характерни за друга, доста далечна географска област. М. Марчевски, ТС, 6. Географски граници. Географско положение. Географска карта. Географски глобус. Географски атлас.

Географска дължина. Геогр. 1. Една от координатите, която определя в градуси отдалечеността на дадена точка върху земната повърхност от приетия като начален Гринуички меридиан. Географската дължина бива източна и западна в зависимост от това, дали точката се намира на изток или на запад от Гринуичкия меридиан, и достига от 0 до 180°. Астр. ХI кл, 1964, 16. 2. Самата точка или мястото, областта, определена от тази координата. Географска миля. Геогр. Мярка за дължина във Великобритания, равна на 1853 м; морска миля. Географска среда. Социол. Съвкупност от природни условия (релеф, климат, почва, природни богатства, животински и растителен свят), в който живее и се развива обществото. Географска ширина (широчина). Геогр. 1. Една от координатите, която определя в градуси отдалечеността на дадена точка върху земната повърхност от екватора. Разстоянието на коя и да е точка от земната повърхност от екватора се нарича географска ширина. Тя е северна и южна и се измерва в градуси. Геогр. V кл, 13. 2. Самата точка или място, област, определена от тази координата. На практика се убедих, че атмосферните явления, географските ширини, пълнолунията, магнетизмът и прочие, ако не детерминират нашите постъпки и действия, то поне силно ги повлияват. Н. Стефанова, ПД, 10. Географски имена (названия). Собствените имена на материци, местности, океани, морета, реки, селища и всички други обекти върху земната повърхност; топоними. Географските имена — речни, местни и селищни — са често пъти богати извори за опознаване близкото и далечно минало на дадени страни и населяващите ги народи. П. Делирадев, БГХ, 15. Географски координати. Геогр. Величини, които определят положението на точка върху земната повърхност, като отчитат нейната географска ширина и географска дължина. Станцията се намираше .. над точка от земната повърхност с географски координати 86 градуса 40 минути източна дължина и 6 градуса 0,4 минути северна ширина.

ГЕОГРА̀ФСКИ

ГЕОГРА̀ФСКИ. Нареч. от прил. географски. — Географски и духовно вие сте свързани със Средиземно море. Д. Спространов, С, 130.

Списък на думите по буква