ГЕОДЀЗИЯ

ГЕОДЀЗИЯ ж. 1. Само ед. Наука за измерване, изобразяване и картографиране на Земята или на части от земната повърхнина. Приложната геодезия е тясно свързана с провеждането на производствените, стопанските, правовите и други задачи на строителството на населените места, .. , на земеделското и горското стопанство, .. и др. стопански отрасли. К. Груев, ПГ I, 4. // Тази наука като учебен предмет. Проф. Йордан Д. Ковачев, един от редките наши учени по своята всестранна подготовка, .. с достойнство заемаше катедрата по геодезия и културна техника в Софийския университет. ПН, 1934, кн. 1, 4.

2. Разг. Учебник по този предмет.

— От гр. γεωδαισία ’разделяне на земята’.

Списък на думите по буква