ГЕОЛОГЍЧЕН

ГЕОЛОГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който се отнася до науката геология и нейните обекти; геологически, геоложки. Геологичен институт. Геологични изследвания.

2. Който е свързан с произхода, състава и строежа на Земята, с развитието и състава на земната кора и с органичния живот в нея; геологически, геоложки. Вулканите са геологични образувания по земната повърхност, от които през канали или пукнатини изригват или са изригвали вулкански материали. К, 1963, кн. 3, 13. В миналите геологични времена сушата и водните басейни на нашата планета са били населявани от различни видове растения и животни. К (прилож.), 1963, кн. 3, 11. Геологични промени. Геологична формация.

Геологичен период. Геол. Период в геохронологията — част от геологическа ера, който се определя от развитието на земната кора и скалите и органичния свят на планетата и се измерва в милиони години. Геологични периоди са кватернер, терциер, кре‑

да, триас, карбон и др. Геологична епоха. Геол. Подразделение на геологическия период в геохронологията. Геологичните епохи на кватернера са три. Геологична ера. Геол. Най-голямо подразделение в геохронологията, което се определя от равитието на земната кора и организмите и обхваща по няколко геологически периода. Геологични ери са неозой, мезозой, палеозой и др.

Списък на думите по буква