ГЕОЛО̀ЖКИ

ГЕОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до науката геология и до геолог; геологичен, геологически. Той броди по стръмнините с геоложкото чукче в ръка, той търси неуморно и загрижено златната жила и затова находките му са повече и по-добри. Цв. Ангелов, ЛФ, 1956, бр. 48, 2. Информацията, която се получава от космическите апарати, намира най-широко приложение в геоложките, хидрографските, биологическите и други изследвания на Сибир. СЗ, 1982, бр. 63, 3. Геоложка сонда. Геоложка експедиция. Геоложки институт. Геоложко проучване.

2. Който е свързан с обекта на геологията (в 1 знач.); геологичен, геологически. Страната ни поради особения си геоложки строеж е много богата с пещери, които малцина у нас познават. П. Делирадев, БГХ, 28. В геоложко отношение територията на парка ["Златни пясъци"] е изградена от сарматски варовици. ПЗ, 1981, кн. 10, 20. Геоложката карта .. ни дава сравнително най-точна представа на геоложкото устройство на терена. Р. Христов и др., Г, 121. Геоложки промени.

Геоложки компас. Специален компас, с който се определят посоката и наклонът на земния пласт при проучване на земната кора. След като очука образците, Страшимир Димитров извади геоложкия компас и започна да ги измерва последователно, записвайки тяхната посока и наклон в своя бележник. И. Борисов, НПГ, 74.

ГЕОЛО̀ЖКИ

ГЕОЛО̀ЖКИ. Нареч. от прил. геоложки; геологически. Геоложки важният пясък у нас е кварцовият. П. Делирадев, В, 52.

Списък на думите по буква