ГЕОМЀТРИЯ

ГЕОМЀТРИЯ ж. 1. Само ед. Основен дял от математиката, в който се изучават геометричните фигури, тяхното взаимно разположение, измерване и преобразувания. Във връзка с размерването на нивите и със строежа на каналите било нужно да се правят изчисления и чертежи. Така в отговор на нуждите на живота египтяните създали основите на геометрията. Ист. V кл, 1980, 263. В геометрията, като разглеждаме материалните тела, ние не обръщаме внимание на физичните и други техни свойства (цвят, твърдост, инертност и др.), а се интересуваме само от формата, големината и положението им. Стереом. Х кл, 3. // Тази наука като учебен предмет. Учител по геометрия. Урок по геометрия. Изпит по геометрия.

2. Разг. Учебник по този предмет. Излязла е от печат нова геометрия за шести клас.

3. Рядко. Пространствена характеристика, форма на някакво тяло, както и на разположението и съотношението на телата в пространството. Трябва да се познават особеностите на взрива, така да се каже, неговата геометрия. Опитът и теорията показват, че може да се мине без всякакви защитни приспособления, ако се придаде на взривното вещество формата на конус и острието на същия се обърне към статива. М. Ганев, ГМ (превод), 62.

Аналитична геометрия. Мат. 1. Само ед. Дял от математиката, който изучава свойствата на геометричните фигури (точка, линия и повърхнина) с помощта на алгебрата и математическия анализ, като се използват координатните системи. // Тази наука като учебен предмет. Преподавател по аналитична геометрия.

2. Разг. Учебник по този предмет.

Дескриптивна геометрия. Мат. 1. Само ед. Дял от математиката, който изучава методите за изобразяване на пространствени фигури върху равнина и начините за решаване на пространствени задачи за тези фигури, като се използват изображенията им. // Тази наука като учебен предмет. 2. Разг. Учебник по този предмет. Диференциална геометрия. Мат. Дял от геометрията, в който някои геометрични форми като линии и повърхнини се изследват с методите на математическия анализ. Евклидова геометрия. Мат. Геометрия, която изучава свойствата на фигурите, които не се променят при движение. Неевклидова геометрия. Мат. Геометрия, в която не са в сила някои от аксиомите в Евклидовата геометрия. Пространствена геометрия. Мат. Дял от геометрията, в който се изучават пространствените геометрични форми; стереометрия. Равнинна геометрия. Мат. Дял от геометрията, в който се изучават равнинните геометрични фигури; планиметрия.

— От гр. γεωμετρία ’землемерство, геометрия’ през рус. геометрия.

Списък на думите по буква