ГЕОМОРФОЛО̀ГИЯ

ГЕОМОРФОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Дял от физическата география, който изучава вида, произхода и развитието на земния релеф и измененията му под действие на външните и вътрешните земни сили. Геоморфологията изучава земеповърхните форми: планини, долини, котловини, дъна на морета и океани и пр. Р. Христов и др., Г, 139.

2. Релеф и строеж на терена на дадена област. Геоморфология на Софийското поле.

Списък на думите по буква