ГЀОСФЕРИ

ГЀОСФЕРИ мн., ед (рядко) гѐосфера ж. Геол. Концентрични слоеве, обвивки, които образуват Земята, като земната кора и земното ядро, атмосферата, хидросферата, биосферата и др. Учените стигат до идеята за геофизичната и геохимичната зоналност на Земята. Според тази идея земното кълбо е съставено от няколко геосфери, вложени една в друга. Р. Христов и др., Г, 16-17. Изучаването на земетръсните или, .. , сеизмични вълни, .. е доказало съществуването на няколко слоя или геосфери, които се отличават една от друга по свойствата на веществата, от които те са изградени. Гр. Николаев и др., ОГ, 28. В биосферата се включват не само живите организми, но и онези части от другите геосфери, върху които животът е въздействувал: хидросферата, по-голямата част от атмосферата .. , много от пластовете на литосферата .. също имат биогенен произход. Биол. IХ кл, 1981, 61.

Списък на думите по буква