ГЕОТЀХНИКА

ГЕОТЀХНИКА, мн. няма, ж. Спец. Съвкупност от науки, свързани с изучаване техническите свойства на почвата, методите за изследването и обработването ѝ за нуждите на строителството.

Списък на думите по буква