ГЀРДЗА

ГЀРДЗА ж. Диал. Жена, която се гизди, конти. Таа гердза не може без копринена шамия. Нар. прик., СбНУ ХLVIII, 435.

— От тур. gerez ’хубав, напет’.

Списък на думите по буква