ГЕРМЀ

ГЕРМЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Прът, с който се огражда или прегражда нещо. Отдолу, откъм стария яхър, се чуваше как Яньо мучи и стърже по герметата с парче керемида, мъчи се да излезе. Д. Яръмов, БП, 158.

Списък на думите по буква