ГИНЕКОЛО̀ГИЯ

ГИНЕКОЛО̀ГИЯ ж. 1. Само ед. Медицинска наука, която изучава анатомическите и физиологическите особености на женската полова система, нейните заболявания, лекуването им, както и проблемите на бременността и раждането. Професор по гинекология. Лекция по гинекология. Специализирам гинекология. // Тази наука като учебна дисциплина, специалност, изучавана обикн. във висше медицинско училище. Изпит по гинекология. Бележка по гинекология.

2. Разг. Учебник по тази наука. Излезе нова гинекология. △ Купувам си гинекология.

3. Разг. Болнично заведение или отделение, където се лекуват заболяванията на женската полова система. — Главният ли те назначи? — Не, назначи ме всъщност другарят Минков от гинекологията. К. Калчев, СТ, 138. Постъпвам в гинекологията.

Ветеринарна гинекология. 1. Само ед. Наука за физиологията и болестите на половата система у женските животни, за тях‑

ното установяване, лекуване и профилактика. // Тази наука като учебен предмет. 2Разг. Учебник по този предмет.

— От гр. γυνή, γυναικός 'жена' + λόγος 'наука'.

Списък на думите по буква