ГЛАВОЛО̀МЕН

ГЛАВОЛО̀МЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. Книж. 1. Който е свързан с голям риск, с опасност за живота. Океанът клокочеше и подмяташе като треска огромния параход .. За миг,.., като че ли настъпваше спокойствие, за да започне отново главоломното спускане и изкачване. Г. Белев, КВА, 333. Тя позамижа, сякаш се готвеше да направи главоломен скок. Д. Спространов, С, 301. Контрапревратът бе дело главоломно, но той не остави време за колебания. С. Радев, ССБ II, 304. Явеше ли се нужда от бързо и резултатно действие — все едно дали да се залови някой бивш главорез,.., или да се изпълни друга главоломна задача, — Илия беше на мястото си. Ем. Манов, ДСР, 41. // За стръмнина, височина и под. — извънредно голям и опасен. Гледайки тия огромни каменни късове, които ня‑

когашните роби са изкачвали на такава главоломна височина с груба физическа сила, аз си мислех: какъв неимоверен труд е бил нужен,.., за да се изпълни капризът на всесилния фараон? СбЗР, 363. Златни сипеи... По тях пълзи една главоломна пътека. А. Каралийчев, С, 8. Той над самата пропаст главоломна / застана на отвесна канара. Бл. Димитрова, Л, 255. Главоломна дълбочина. Главоломна бездна.

2. За скорост, бяг, действие и под. — извънредно бърз, шеметен, стремителен. Раковски не слушаше: той не можеше да отдели очи от конника, който с главоломна бързина се приближаваше насам. Ст. Дичев, ЗС I, 160. Практичният усет на майката, която обмисляше бъдещето на дъщеря си, я накара да си спомни също така и главоломното забогатяване на няколко души, които бяха започнали с тютюна от нищо. Д. Димов, Т, 24. Главоломната вихрушка на боя постепенно стихна. Д. Линков, ЗБ, 43. Животът някъде върви с железни стъпки / и с главоломен устрем. Някъде събития / връхлитат и бушуват. Е. Багряна, СЧ, 52.

3. Който е изключително голям, необикновен по мащаб, трудности и под. Едничкото му удоволствие при тая усилена, главоломна работа бяха случайните му срещи долу, в партера, със свития, опърпания секретар-касиер на I-то мирово съдилище. Д. Калфов, Избр. разк., 8. Светът е без начало и без край,/ изпълнен с още главоломни тайни. Мл. Исаев, Към учения, 28. // За различие, изменение — много голям, рязък; огромен. Какво главоломна разлика съществуваше между тази част на града и оня нов централен площад — с училището, с високите фасади, с големите прозорци. Й. Вълчев, СКН, 338. Главоломната еволюция на Икономов в тези няколко месеца, в които той дори успява да се подстриже и стане униятски дякон,.., е отразена в неговия дневник, писан очевидно по-късно. Т. Жечев, БВ, 200-201. Главоломно падане на цените.

Списък на думите по буква