ГЛАГО̀ЛИЦА

ГЛАГО̀ЛИЦА ж. Българската азбука, създадена от Константин-Кирил и Методий през IX в. и използвана няколко века от българи, хървати, моравци и други славяни в книжовната им практика; глаголическа азбука, глаголическо писмо. Със създаването на славянската азбука — глаголицата,.., Кирил извършил едно велико дело. Пр, 1952, кн. 5, 85. Най-старите паметници на старобългарската книжнина са написани с две азбуки — глаголица и кирилица. Големи са споровете в науката коя от тях е създадена от Кирил и Методий. Последните изследвания със сигурност доказват, че сътворената от тях азбука е глаголицата. К, 1963, кн. 7, 40. Второто писмо с дребните закръглени букви на глаголицата беше написано от самия Дамян. М. Смилова, ДСВ, 279.

Списък на думите по буква