ГЛЀЗЛА

ГЛЀЗЛА ж. Момиче или жена, която се глези; глезана, глезотия. За да омилостиви глезлата, старецът започна да ѝ прави разни фокуси. К. Калчев, СТ, 50. Сега пък на Николай се засмяха две малки момиченца,.. — Хи, хи, хи! — озъби им се той, като се мъчеше да ги имитира. — Направете си смях, че се смейте. Глезли! П. Проданов, С, 121.

Списък на думите по буква