ГЛО̀ЖДЕНЕ

ГЛО̀ЖДЕНЕ ср. Отгл. същ. от глождя и от глождя се. Чуваше се шум от глождене под прозореца. Сигурно кучето е намерило кокала.

— Друга (остар. и диал.) форма: гло̀ждане.

Списък на думите по буква