ГОНИОМЀТРИЯ

ГОНИОМЀТРИЯ ж. Мат. Част от тригонометрията, включваща в себе си учението за измерване на ъгли, определението на тригонометричните функции, свойствата им и елементарните съотношения между тях.

— От гр. γωνία <ъгъл< + μετρέω 'измервам'.

Списък на думите по буква