ГОРЕИЗЛО̀ЖЕН

ГОРЕИЗЛО̀ЖЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Който е изложен, посочен преди това; гореказан, гореозначен, гореописан, горепосочен, гореотбелязян, гореприведен, гореспоменат, горецитиран. Съгласно съществуващото тогава законодателство в Турция само физически лица са могли да придобиват и владеят на законно основание недвижими имоти, повечето от купуваните за нуждите на Българската екзархия и нейните институти имоти,.., са били вписани в Дефтерхането на името на

покойния Екзарх Йосиф I .. Поради гореизложеното обстоятелство екзархът е бил само фиктивен техен собственик. РД, 1950, бр. 174, 2. То [веществото азот] е необходимо за питанието на животните, от което е един и человекът, затова гореизложените неща [мляко, месо и др.] составляват изрядната храна всекиму от тях. Ч, 1870, бр. 4, 123.

Списък на думите по буква