ГОРНОЗЀМКА

ГОРНОЗЀМКА ж. Диал. Жена, която е родена или жевее в планинско селище; планинка.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква