ГРАВИМЀТРИЯ

ГРАВИМЀТРИЯ ж. Спец. 1. Дял от геофизиката, който изучава разпределението на силата на тежестта върху земната повърхност. При проучване на находищата на полезните изкопаеми се прилагат главно няколко геофизични метода .. Гравиметрия — основава се на разликата в плътността на скалите. Х. Попйорданов и др., ПИ, 25.

2. Метод за извършване на химически количествен анализ, при който количеството на търсеното вещество се определя чрез изолиране от сместа или съединеното ѝ претегляне; тегловен анализ.

— От лат. gravis 'тежък' + ‑метрия.

Списък на думите по буква