ГРАВИТАЦИО̀НЕН

ГРАВИТАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни. 1. Физ. Прил. от гравитация; гравитачен. Освен с физиката такава двойна връзка астрономията има и с редица други науки, като математиката и механиката (в пресмятане движенията и гравитационните въздействия на небесните тела). Астр. ХI кл, 1964, 3. Днес на всеки ученик е известно, че Земята се движи по окръжност.. Причината за това е гравитационното поле на Слънцето. ПЗ, 1981, кн. 10, 15. Освен тях [планетни спътници] има и планети с обикновени размери като размерите на Земята. Те не могат да се открият по гравитационен път. ВН, 1961, бр. 3172, 4.

2. Прен. Който привлича силно. В скулптурата композиционното изграждане става чрез скулптурния обем, като се държи сметка.. и за тяхната [на обектите] гравитационна сила. Л. Далчев, Съвр., 1975, кн. 2, 155.

Гравитационен транспортьор. Техн. Съоръжение за гравитационно пренасяне на единични товари или насипни материали на сравнително къси разстояния, което се състои от наклонен улей или изкоп, галерия с голям наклон, по който товарът се плъзга под действие на собственото си тегло; спуск. Гравитационен шок. Мед. Смущение в кръвообращението при преминаване на тялото от легнало в изправено положение, свързано със спадане на артериалното налягане и мозъчна анемия; ортостатичен шок. Гравитационна вода. Техн. Свободна, несвързана подземна вода, която под действието на соб‑

ствената си тежест се движи по порите, пукнатините и др. празнини в скалите. В зависимост от степента на влажност на почвата (грунта) съдържащата се в нея вода може да бъде в различни състояния: парообразна .. и гравитационна. Ст. Станчев, Х, 550. Гравитационна константа. Физ. Величина, влизаща в състава на формулата на закона за всеобщото привличане в качеството на коефициент на пропорционалност между силата на привличане на телата, тяхната маса и разстояние между тях.

Списък на думите по буква