ГРА̀ЖДАНСКИ

ГРА̀ЖДАНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. 1. Прил. от гражданин. Дрехите му бяха граждански, алафранга, както се виждаше, твърде нови, а на главата си носеше широкопола шапка. Ст. Дичев, ЗС I, 231. Образовани учители — общественици и книжовници, — с високо гражданско съзнание .. застават начело на борбата за просвета. Ив. Унджиев, ВЛ, 25. Известна е гражданската смелост на Сократ пред Атинския съд. Пр, 1953, кн. 1, 32. Но в някои мои граждански стихотворения стои песимизмът на Некрасов. Ив. Вазов, Съч. IХ, 205. Всичките християнски празници обично делят ся на черковни и граждански. З. Петров и др., ЧБ (превод), 182. Тези документи имат голяма цена в нашата история, както черковна, тъй и гражданска. ПСп, 1873, кн. 7-8, 14.

2. Като същ. гражданското, мн. няма, ср. Разг. Гражданско отделение (във 2 знач.). Аз работя сега в съвета. Щом науча от гражданското, че някой е сключил брак и има нужда от квартира, веднага съм готов да помогна! .. Вземам адреса от гражданското и право при хората — както дойдох сега и при вас. Кл. Цачев, В, 150-151. // Официален отдел на тази служба, където се сключват граждански бракове. Да се намери някоя софиянка — тозчас ще я заведа в гражданското! В края на краищата той е мъж за женене! ЛФ, 1956, бр. 8, 1. На сутринта иде Гена и води един дангалак. Хъката, мъката "ще се женим", казват.. Благослових ги и още същия ден ги разписахме в гражданското. ВН, 1955, бр. 183, 4.

◊ Гражданска война. Полит. Организирана въоръжена борба за държавна власт между отделни социални и политически групи. Врагът е още много силен, намира още много наемници и се е приготвил по-добре от нас за гражданската война. Кр. Велков, СБ, 146. Гражданска драма. Литер. Драматически вид в европейската литература през ХVIII в., възникнал върху основата на класовата борба на буржоазията срещу феодализма. Гражданска мобилизация. Адм. Административен акт, с който населението се задължава да сътрудничи на държавата за превъзмогване на изключителни външни или вътрешни затруднения за страната. Вдигнете се на мощни събрания, митинги, демонстрации и издигнете високо глас против вмъкването на България във войната, против военната и гражданската мобилизация. Сл. Трънски, Н, 21. Гражданска отбрана. 1. Воен. Отбранителна дейност на населението, което не е на фронта през време на война. Защитата на страната от противниковите въздушни нападения и поражения се осигурява от въоръжените сили и гражданската отбрана на страната. Н. Иванов и др., ГО, 36. 2. Научна дисциплина, която има за обект тази отбранителна дейност. Гражданска отговорност. 1. Юрид. Юридическа отговорност на лице, причинило умишлено или поради непредпазливост загуби, щети на някого, които е длъжно да възстанови или поправи. 2. Адм. Вид застраховка. Водачите на моторни превозни средства задължително имат застраховка гражданска отговорност. Гражданска поезия. Литер. Поетически произведения, които по своето идейно-емоционално съдържание са свързани с борбата на народа за права и свобода, с обществения живот. Граждански брак. Адм. Брак, оформен от органите на държавата, без участие на църквата. Граждански власти. Адм. Органите на управление в една държава, без военните и църковните. Граждански иск. Юрид. В наказателния процес — иск за обезщетяване на вреди на пострадалите от престъплението лица, който се разглежда от наказателния съд, заедно с въпроса за виновността на подсъдимия. Граждански права. Юрид. Имуществени, лични и семейни права на гражданите, които са гарантирани от Конституцията и от Гражданско-процесуалния кодекс. Граждански шрифт. Остар. Опростена стилизация на кирилската азбука, предназначена за печатен шрифт. Гражданско време. Астрон. Времето на част от земната повърхност, която се намира между два меридиана. Гражданско дело. Юрид. Съдебен процес, който има за предмет спор за граждански права. Интересните дела ги грабнаха военно-полевите съдилища.. — А при вас какви дела остават за разглеждане? — Граждански, криминални. Д. Ангелов, ЖС, 143. Гражданско неподчинение. Нов. Форма на обществен протест срещу провеждана политика, управленско решение и др. чрез действия, нарушаващи установените норми на трудови отношения, обществения ред и др. Гражданско неподчинение обявиха учители. Те отказаха да влизат в часовете. ДТ, 1998, бр. 13, 4. Протестиращите в държавното радио започват гражданско неподчинение от днес. Те ще спрат всички предавания на "Хоризонт" и от ефира ще звучи само музика и новини. Сега, 2001, бр. 66, 4. Хора от държавни фирми не получават заплатите си с години. Дори да обявят

гражданско неподчинение, да блокират пътища или да спрат пред парламента, няма кой да ги чуе. С, 2001, бр. 3091, 5. Гражданско общество. Полит. Съвкупността от лица, граждани на една страна с високо самосъзнание за своята роля във формиране на провежданата от управляващите политика. През зимата на 1996-1997 г. се ражда гражданско общество в България, което делегитимира управлението на БСП. 168 часа,2000, бр. 18, 8. Защитена от закона, средната класа най-добре знае как.. да се справи с кризата и да изгради гражданското общество, което е нейна естествена среда. Дем., 1997, бр. 68, 3.Гражданско отделение. 1. Юрид. Съдебен орган, специализиран за разрешаване на определена категория граждански спорове. 2. Адм. Остар. Служба по гражданско състояние. Гражданско право. Юрид. 1. Система от правни норми, които регулират имуществени отношения между равнопоставени субекти (граждани и юридически лица и лични неимуществени отношения). 2. Наука, която изучава тези правни норми и отношения. Гражданско-процесуален кодекс. Юрид. Кодекс, който съдържа общо систематично изложение на нормите на гражданското право. Гражданско състояние. Адм. Съвкупност от данни (име, гражданство, семейно положение, местожителство и др.), които индивидуализират физическите лица. Служба по гражданско състояние. Адм. Служба към общински съвет, която узаконява гражданските бракове и води регистрите за гражданското състояние на населението; гражданско отделение.

ГРА̀ЖДАНСКИ

ГРА̀ЖДАНСКИ. Нареч. от прил. граждански. 1. Обикн. в съчет.: По граждански. По същия начин, както е присъщо на гражданите; по градски. Тя се беше пременила в хубав тъмен фистан от скъпа материя и в лека черна горна дрешка, с лъскави мъниста по края, забрадена по граждански в тънка копринена пиринка. Т. Влайков, Съч. II, 52. В Българово тя [попадията] едничка се носеше граждански. А. Страшимиров, А, 598. Той беше облечен граждански, но малко опърпан.. В ръката си въртеше чепат бастун, а около шията му, наместо вратовръзка, беше завързана проста червена кърпа с бели капчици. Й. Йовков, ВАХ, 13.

2. В качеството на гражданин на държава. За мое щастие мобилизираха ме граждански и товарът сам отпадна от плещите ми. А. Христофоров, О, 85. — Повиквателно ли? — Да, разпишете се... — Чакайте! — гласът на Лихтенфелд прагракна изведнъж. — Аз... аз съм мобилизиран граждански тук. Д. Димов, Т, 455.

3. Като човек с будно обществено съзнание, като общественик. Винаги мислещ и търсещ, граждански отзивчив и едновременно с това вглъбен в себе си, Йордан Милев разкрива своето лично отношение към нашата толкова богата и многостранна дейност. ЛФ, 1968, бр. 30, 2.

Списък на думите по буква