ГРАМА̀ДЕ

ГРАМА̀ДЕ, мн. няма, ср. Диал. Събир. Много скали на едно място. — "Най е лепо горе чамширово, / сал не може само̀ да го бива — / Узвива се у зелени типет, / а па типет уз бело грамаде." Нар. пес., СбНУ ХLIV, 108.

Списък на думите по буква