ГРАТИФИКА̀ЦИЯ

ГРАТИФИКА̀ЦИЯ ж. Остар. Книж. 1. Допълнително заплащане за положен труд. Молих г-на Новикова да благоизволят да пишат в Белиград до генералний консул.. да ми даде гратификация 60 лири, за да продължа моите литературни занятия. АНГ I, 25.

2. Награда, възнаграждение.

— Рус. гратификация от лат. gratificatio ’услужливост’.

Списък на думите по буква