ГРАФ

ГРАФ1, гра̀фът, гра̀фа, мн. гра̀фове, м. 1. Само ед. Наследствена благородническа титла (по-висока от виконт и по-ниска от маркиз) в някои страни на Западна Европа и в дореволюционна Русия. В такива часове, по-после, аз често идех да чета стихотворенията на графа Алексея Толстоя и Лермонтова. Ив. Вазов, Съч. ХV, 43.

2. Лице, което носи такава титла. — Руски бежанци ли, казваш? Да не са велики князе?... Не са значи, а? Ама все пак трябва да са знатни хора .. генерали, графове, фабриканти. Хр. Смирненски, Съч. III, 115. Свикнал на всевластието на различни крепостни владетели — графове, барони.. — тогавашният европеец със смайване открива, че тук управлява наистина една върхушка.., самоналожила си желязна дисциплина в полза на държавата. К, 1963, бр. 1, 27.

— Нем. Graf през рус. граф. — Многострадална Геновева (превод), 1876.

ГРАФ

ГРАФ2, грА̀фът, грА̀фа, мн. грА̀фове, м. Спец. Вид графика, представляваща съвкупност от точки (възли) и свързващи ги дъги, използвана в математиката и в други науки (икономика, програмиране, психология, езикознание и др.) за представяне на отношения, взаимовръзки между елементи. В математиката чрез графове се представят системи от алгебрични уравнения. △ Графът се използва в някои формални лингвистични теории за изразяване на отношения в изречението. Представяне на релация между множества чрез граф. Насочен и ненасочен граф. Корен на граф.

— От нем. Graph.

ГРАФ

-ГРАФ. Втора съставна част на сложи думи със значение: 1. Който се занимава с изучаване, описание на предмета, посочен в първата част на думата, напр. библиограф, биограф, географ, лексикограф и др.

2. Който се занимава с графическо възпроизвеждане с помощта на средствата, посочени в първата част на думата, напр. фотограф, литограф и др.

3. Който записва, регистрира нещо, посочено в първата част на думата, напр. барограф, сеизмограф, фонограф и др.

— От гр. γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква