ГРАФЀМА

ГРАФЀМА ж. Езикозн. Основна структурна единица в системата на писмената разновидност на даден език.

— От англ. grapheme.

Списък на думите по буква